Upravit stránku

Pravidla soutěže

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel soutěže o 5 x tekutý doplněk stravy Salus Floradix Železo+(250 ml), dále jen “soutěž”.

1. Pořadatel soutěže 1.1. Pořadatelem soutěže je společnost LIFTEC CZ a.s. se sídlem Počernická 272/96, 108 03 Praha 10, IČ: 26496101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22650 (dále jen „pořadatel“). 1.2. Pořadatel je provozovatelem FB stránky „Floradix“ www.facebook.com/floradix/ (dále jen „FB stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „FB“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli FB nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Facebook Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv FB.

2. Místo a doba konání soutěže 2.1. Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 09. 05. 2022 do dne 12. 05. 2022 do 12:00:00 hod. (včetně), a to v jednom kole soutěže, které probíhá ode dne 09. 05. 2022 do dne 12. 05. 2022 do 12:00:00 hod. (včetně), (dále jen „soutěžní kolo“).

3. Účastníci soutěže 3.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na FB (dále jen „soutěžící“). 3.2. Účast v soutěži prostřednictvím FB účtu jiné osoby je vyloučena. 3.3. Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá. 3.4. Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. 3.5. Soutěžící musí být uživatelem FBa mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj FB účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití FB uvedená na www.facebook.com/terms.php. V případě zániku FB účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru. 3.6. Účast v soutěži je dobrovolná.

4. Mechanismus soutěže 4.1. Okamžikem zahájení příslušného soutěžního kola pořadatel zveřejní na své FB stránce svůj příspěvek s vědomostní otázkou (dále jen „soutěžní otázka“). 4.2. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání příslušného kola soutěže svou odpověď zveřejní na FB stránce pořadatele formou komentáře k příslušnému příspěvku pořadatele se soutěžní otázkou, další podmínka účasti je ‘’lajknutí’’ příspěvku a uveřejnění svůj tip na oblíbený jarní zvyk. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář. 4.3. Soutěžící se může v každém kole soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, tj. zveřejnit pouze jeden komentář s odpovědí na soutěžní otázku a jarním tipem. 4.4. Předpokladem pro výhru v soutěži je správné zodpovězení vědomostní otázky a splnění všech ostatních podmínek.

5. Vyhodnocení soutěže a předání výhry 5.1. Po uplynutí doby konání každého příslušného kola soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících na soutěžní otázku doručené do soutěže v daném kole soutěže. 5.2. Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání. 5.3. Pořadatel v každém kole soutěže odmění výhrou 5 soutěžících, kteří správně (případně nejblíže správné odpovědi) odpověděli v příslušném soutěžním kole na soutěžní otázku způsobem popsaným v čl. 4 těchto pravidel a splnili všechny ostatní podmínky účasti soutěže. Ze soutěžících, kteří správně odpověděli v příslušném soutěžním kole na soutěžní otázku, určí výherce tříčlenná porota složená ze zástupců pořadatele, a to tak, že výherci budou soutěžící, jejichž jarní tip vyhodnotí porota jako nejzajímavější. Pořadatel si vyhrazuje právo určit objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku, přičemž správná odpověď bude pouze jedna. Po určení správné odpovědi není soutěžící oprávněn rozporovat její správnost. V každém kole soutěže tak pořadatel rozdělí mezi soutěžící 5 x tekutý doplněk stravy Salus Floradix Železo+. V případě, že se v daném kole soutěže zúčastní méně než pět soutěžících, propadá výhra ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití. 5.5. Každý soutěžící může vyhrát v daném kole pouze jednou. 5.6. Nejpozději do 16. 05. 2022 (včetně) pořadatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a oznámí 5 výherců, kteří obdrží v příslušném soutěžním kole výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím své FB stránky tyto výherce zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. Uveřejněno bude uvedené jméno a příjmení výherce dle osobního FB profilu, pod kterým soutěžili. 5.7. Výherce je povinen do pěti dnů od vyhlášení výsledků daného soutěžního kola kontaktovat pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho FB stránky zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení, adresu pro zaslání, e-mailovou adresu, telefonní číslo). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru. 5.8. Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry. 5.9. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat. 5.10. Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti 6.1. Soutěžící uděluje zveřejněním své odpovědi na soutěžní otázku souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konktrétně: jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa pro zaslání výhry, je-li odlišná od adresy bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje“), do databáze společnosti LIFTEC CZ a.s., se sídlem Počernická 272/96, 108 03 Praha 10, IČ: 26496101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22650, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. 6.2. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána. 6.3. Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Tento souhlas uděluje soutěžící na dobu 10 pracovních dní od poskytnutí osobních údajů. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. 6.4. Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn uveřejnit jméno a příjmení výherce nebo jeho FB přezdívku na své FB stránce, a to za účelem vyhlášení výherce soutěže.

7. Společná ustanovení 7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen. 7.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. 7.3. Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita FB účtů či zrušení FB účtu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres a FB účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či FB profil odporuje pravidlům FB. 7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže. 7.5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím. 7.6. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě FB, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat. 7.7. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Praze dne 05. 05. 2022, LIFTEC CZ a.s.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti